CHI VƯỢT MỨC ĂN CA SO VỚI QUY ĐỊNH CỦA LUẬT LAO ĐỘNG PHẢI TÍNH THUẾ TNCN

Doanh nghiệp chi tiền ăn giữa ca, ăn trưa cho người lao động thì:

– Không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân đối với mức chi tiền cho người lao động phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo từng thời kỳ.

– Phần chi tiền vượt mức hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh theo từng thời kỳ phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Tham khảo công văn 10879/CT-TTHT ngày 20/3/2017 của Tổng cục thuế

KHOẢN TRỢ CẤP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TÌM VIỆC MỚI KHÔNG ĐƯỢC MIỄN THUẾ TNCN

Tham khảo: Chuẩn mực kế toán
Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản phụ cấp, trợ cấp được miễn thuế TNCN không bao gồm khoản trợ cấp tài chính cho người lao động tìm việc làm mới.
Ngoài ra, đối với khoản trợ cấp thôi việc, mặc dù thuộc đối tượng miễn thuế TNCN nhưng chỉ được miễn phần trợ cấp chi trả theo đúng quy định của pháp luật.


Theo đó, trường hợp khi kết thúc hợp đồng lao động, Công ty có chi trả tiền lương, trợ cấp thôi việc, trợ cấp tài chính cho người lao động tìm việc mới thì chỉ khoản trợ cấp thôi việc chi trả đúng quy định mới được miễn thuế TNCN. Còn lại, khoản tiền lương, trợ cấp tài chính và trợ cấp thôi việc trả cao hơn mức quy định thì phải chịu thuế TNCN.

Tham khảo công văn số 10783/CT-TTHT ngày 4/11/2016 của Cục Thuế TP. HCM

TIỀN THƯỞNG KHUYẾN KHÍCH HIỆU QUẢ KHÔNG ĐƯỢC MIỄN THUẾ TNCN

Xem thêm: Hệ thống văn bản chuẩn mực kế toán
Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, đối với tiền thưởng thì chỉ các khoản tiền thưởng nêu tại điểm e khoản 2 Điều này mới được miễn thuế TNCN, các khoản tiền thưởng khác phải chịu thuế TNCN.
Theo đó, “tiền thưởng khuyến khích hiệu quả” không được nêu tại điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC nên không được miễn thuế.
Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, chỉ có 04 khoản tiền thưởng sau đây là được miễn thuế TNCN:
1. Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng.
2. Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.
3. Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.
4. Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tham khảo công văn 281/TCT-TNCN ngày 23/1/2017 của Tổng cục Thuế